٦ راهی که بازی‌های کامپیوتری به یادگیری کودکان کمک می‌کند

آموزش / مقالات / بازی

اولین بازی های کامپیوتری برای آموزش و پرورش طراحی نشده بودند و به خاطر ماهیت سرگرم‌کنندگی به عنوان منحرف‌کننده فعالیت‌های تحصیلی تلقی می‌شدند. خوشبختانه امروزه می‌دانیم که بازی‌های ویدیویی و کامپیوتری وقت تلف کردن نیست. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بازی های

٦ راهی که بازی های کامپیوتری به یادگیری کودکان کمک می‌کند ادامه