بازی های رایانه ای و نگرش مردم ایران

آموزش / خانواده دیجیتال / بازی

بازی های رایانه ای به علت تعاملی بودن، شیوه‌های موفق و پنهان الگودهی، جامعه‌پذیر کردن کودکان از طریق انتقال هنجارها و آموزهای مستقیم و غیرمستقیم، از ظرفیت‌های فراوانی برای تاثیرگذاری‌های عمیق و دراز مدت بر کودکان و نوجوانان برخوردارند.

ادامه

رشد معنویت کودکان با رسانه های دیجیتال

آموزش / فرزندپروری / تکنولوژی

رشد معنویت در کودک بسیار پیچیده است و تحت تاثیر عوامل متفاوتی نظیر خانواده، مدرسه، گروه همسالان و رسانه های دیجیتال و غیره... است. رشد معنویت در هر انسانی دارای یک روند پویا است که در سالهای زندگی رخ می‌دهد

ادامه